Hoe mogen we je helpen?

Verantwoording diensten

U overweegt de zorg voor uw financiële zaken of verzekeringen door ons kantoor De Boer & Partners te laten verzorgen. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Hierna beschrijven wij onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons wel en niet kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In volgorde informeren wij u over:

  • Het kantoor
  • Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
  • Registratie/lidmaatschappen
  • De producten en diensten die wij aan u bieden 
  • Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
  • Wat verwachten wij van u?
  • Hoe worden wij beloond?
  • Welke klachtenmogelijkheden u heeft

 

Het kantoor
De adresgegevens van ons kantoor zijn:


Kantooradres                                    Rottestroom 11,    2721 CW Zoetermeer
Postadres                                          Postbus 5106,       2701 GC Zoetermeer 


Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

Bezoeken                                   (alleen op afspraak)               
Via telefoon                                079-3600033
Via mail                                      info@dbnp.nl
Via onze website                         www.dbnp.nl 

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.00 uur.
Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, dient u altijd vooraf telefonisch een afspraak maken. In geval van nood of dringende noodzaak kunnen adviseurs in de avond worden geraadpleegd. In verband met bekende maatschappelijke omstandigheden en gezondheidsrisico's werken opze medewerkers en partners meer en meer rechtstreeks vanuit de eigen woning.

Buiten kantooruren kunt u uw boodschap mailen naar info@dbnp.nl of melden met het contactformulier op onze site www.DBNP.NL In geval van nood kunt u uiteraard reguliere nooddiensten inschakelen.


Registratie/lidmaatschap

Ons kantoor is aangesloten bij diverse standsorganisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering en dienstverlening.


Service en ondersteuning
Ons kantoor heeft voor een degelijke kantoorondersteuning en ter kwaliteitsbewaking diverse samenwerkingsverbanden met instellingen en serviceproviders. Deze partijen hebben tot doel zelfstandige en onafhankelijke kantoren als de Boer & Partners te ondersteunen als het gaat om kennisoverdracht, kwaliteitscontrole en het bereikbaar maken van producten en diensten. Er zijn voor De Boer & Partners bij deze partijen slechts abonnementskosten en kwaliteitsverplichtingen.


Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Wet Financieel Toezicht (WFT) stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, deskundigheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12020110. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl  De Boer & Partners is voor al haar dienstverlening en productgroepen volledig gecertificeerd en in het bezit van een volledige vergunning.

De AFM heeft t.b.v. De Boer & Partners vergunning afgegeven voor:

-              Bancaire rekeningen
-              Consumptief krediet
-              Elektronisch geld
-              Hypothecair Krediet
-              Schadeverzekeringen Particulier
-              Schadeverzekeringen Zakelijk
-              Vermogen en vermogensproducten
-              Zorgverzekeringen (beheer)
-              Advies in deelnemingsrechten Beleggingsinstellingen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens een fout wordt gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is: 300.005746. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website van het Kifid: www.kifid.nl  


Mifid
In het kader van beleggen en de advisering daaromtrent, is De Boer & Partners geregistreerd als werkzaam onder het “Nationaal Regime”. Als het beleggen en effecten betreft, beperkt De Boer & Partners zich nadrukkelijk slechts tot hulp bij het opstellen van een risicoprofiel en de daarbij horende mogelijke fondsenverdeling, informatieverstrekking, uitleg en het uitvoeren (melden) van klantopdrachten richting de beleggingsinstellingen. De Boer & Partners en haar medewerkers zullen nimmer een advies geven of sturend zijn in de fondskeuzes van de belegger of klant. 

Zodra er wijzigingen zijn vanuit de verzekeraar of bij de klant, zullen wij dit bij partijen melden zodra ons bekend gemaakt.


De producten en diensten die wij aan u bieden.

Schadeverzekeringen

Ons kantoor kan u prima van dienst zijn bij het inzichtelijk krijgen en houden van uw risico’s en financiële wensen en eisen. Wij adviseren en bemiddelen in alle particuliere en zakelijke verzekeringsproducten en laten deze op een zo correct mogelijke wijze aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Indien in ons bedieningsconcept met u afgesproken dan assisteren wij u actief en doorlopend bij schadeafwikkeling, mutaties en onderhoud. Zowel pro actief als ook in stilte achter de schermen.

Levensverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrenteverzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek of kredieten. Een brede en diepe inventarisatie is standaard aan de orde wanneer u hierover advies- of bemiddelingstaken van ons verlangt.

Hypotheken
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van hypothecair krediet. Wij brengen uw financiële situatie en mogelijke risico’s, de wensen en doelen in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheekadvies uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot een passende offerte bij de voor u meest aantrekkelijke partij. Meestal blijkt de hypotheek de meest belangrijke financiële peiler in uw financiële planning en is het de “kapstok” voor zorg en zekerheid, vermogensontwikkeling en toekomstvoorziening. Een brede en diepe inventarisatie is ook hier standaard aan de orde en zullen wij door de tijd heen in dossier aanhouden en periodiek met u heroverwegen en bespreken. Hiertoe maken wij individuele beheerafspraken.

Betalen en sparen
Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening, deposito’s voor de lange termijn of het vernieuwde bank sparen voor hypotheek of pensioen.  Wij kunnen u in alle vrijheid naar nagenoeg iedere bankinstelling binnen Nederland begeleiden.

Consumptief krediet
Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een studie, auto of een caravan. Dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kanoor u prima van dienst zijn. Wij kijken naar uw persoonlijke situatie en de passendheid van uw kredietwensen. Indien daar mogelijkheden zijn bemiddelen wij voor u in een aanbod van een voor u meest aantrekkelijke  kredietverstrekkers.

Advies Algemeen
In veel gevallen zult u niet direct een product of dienst wensen of enig idee hebben of deze wel noodzakelijk zijn. In dat geval zal de adviseur van De Boer & Partners voor en met u aan de slag gaan om te inventariseren, te analyseren en mogelijk aan u te rapporteren, wat zijn bevindingen en adviezen zijn.

In dat geval zal er door hem tegen een vast afgesproken uurtarief of verrichtingentarief kunnen worden gewerkt. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de Opdrachtbevestiging welke voor alle partijen bindend zal zijn. De Boer & Partners wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, sturen wij aan op transparante en betaalbare dienstverlening middels totaalpakketten bij de grotere marktpartijen.

Scheidingsbegeleiding
De Boer & Partners is tevens actief op het gebied van scheidingsbegeleiding. Binnen dit specifieke vakgebied starten wij altijd standaard met een vrijblijvend inventarisatiegesprek met partijen. Nadat er duidelijkheid is verkregen van wat er wordt gewenst, welke  aandachtsgebieden er spelen, kan worden bepaald welke dienstverlening wij kunnen aanvaarden en bieden. Hierna maken wij met partijen individuele afspraken, volledig afgestemd op de situatie, mogelijkheden en wensen. Hierbinnen werken wij volledig volgens de gedragscode Register Financieel Echtscheidings Adviseur RFEA

Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
Ons kantoor heeft geen enkele financiële binding of verplichting met welke partner dan ook. De Boer & Partners kan daardoor objectieve analyses maken en in alle vrijheid in de producten bemiddelen van bijna alle marktpartijen. Uit het brede aanbod in de markt kiezen wij voor u de best passende oplossing, waarbij niet het aanbod maar uw wensen leidend zijn. Dat kan betekenen dat een verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling maar dat moderne faciliteiten ontbreken. Denkt u hierbij aan aspecten als het digitaal werken, snelle internet faciliteiten voor ons en u als klant, snelle schadeafwikkeling of aanvullende service en ondersteuning. Ook deze aspecten wegen wij mee om onze afspraken met en naar u, tegen de beste condities in te richten.

Wat verwachten wij van u?
Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Dit doen wij door middel van brede inventarisaties. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult of aan ons meldt, kan dit consequenties hebben voor het advies, de dekking en dus de eventuele (schade-) uitkering van de betreffende voorziening.

Naast wettelijke plicht wensen ook wijzelf voldoende brede dossiers op te bouwen die de juistheid van onze dienstverlening vastlegt en waarborgt. Zeker bij complexe zaken als hypotheken, beleggen en inkomensvoorzieningen is dit van groot belang. Uiteraard helpen wij u hiermee deze op de juiste wijze te verzamelen en zullen u waar nodig van dienst zijn met (standaard-) inventarisatieformulieren.

Tijdens de looptijd van uw producten in ons beheer vragen wij u ons altijd te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

Hoe worden wij beloond?
Wij proberen altijd op voorhand onze werkzaamheden, de tijdsbesteding en de wijze en hoogte van beloning voor onze diensten vooraf met u af te spreken. Het beheer van schadeverzekeringen kunnen wij nog op basis van een provisie in de polis en premie verzorgen en bekostigen. Bij uitzondering kunnen we dat met u overeenkomen. Deze provisie is dan meestal een vast bedrag of een percentage van de premie, soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering of van het verzekerde bedrag.

Bedieningsconcepten
Niet ongebruikelijk zullen wij periodiek de aan u geboden vaste werkzaamheden en gemaakte kosten, afwegen tegen onze verdiensten en de met u gemaakte afspraken. Hierdoor bewaken wij met u regelmatig wat onze standaard dienstverlening omvat (bedieningsconcept) en of deze overeenstemt met wat u van ons verwacht. Dienstverlening buiten voornoemde afspraken zal altijd op declaratiebasis tegen een vooraf besproken (uur) tarief kunnen worden aangeboden.

Voor het slechts in beheer houden van uw verzekeringen of bancaire producten rekenen wij een vast tarief ter dekking van onze (digitale) zorg, werkzaamheden en administratiekosten.

 

----------------  //  ---------------