Hoe mogen we je helpen?

Stappenplan vermogensadvies en vermogensvorming

Stap 1   Opmaken van uw klantprofiel
Hierbinnen maken we samen met u een opstelling van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid rondom sparen en beleggen. Gedurende onze begeleiding en advisering kan dit profiel worden bijgesteld. Het betreft dan ook een dynamisch model.

Stap 2   Keuze van vermogensvorming past het best bij u
In deze fase bepalen we met u welke vorm van vermogensopbouw het beste bij u past aan de hand van uw vastgestelde risicobereidheid.

Stap 3   Keuze productoplossing sparen of beleggen
Hier maken we een keuze in productsoort voor vermogensopbouw. In het geval van sparen: spaarrekening, spaarverzekering of banksparen. In het geval van beleggen: beleggingsrekening, beleggingsverzekering en bankbeleggen. Bij het bepalen van een passende productsoort kijken we met u naar het belang en de wenst van mogelijke risicodekkingen (AOV, ORV en WW), de gewenste flexibiliteit, eventuele fiscale voordelen en het rendement.

Stap 4   Vastlegging en onderhoud van uw risicoprofiel (beleggersprofiel)
Voor een passend beleggingsadvies is uw klantprofiel (stap 1) altijd het uitgangspunt. Dit wordt ook wel het beleggersprofiel genoemd. Dit is een verzameling van alle objectieve en subjectieve gegevens over de cliënt aan de hand waarvan we kunnen bepalen wat voor type belegger u bent (voorzichtig, defensief, neutraal of offensief). Dit risicoprofiel dient uiteraard periodiek (of als daartoe aanleiding is incidenteel) opnieuw vastgesteld te worden.

Stap 5   Lange termijn vermogensverdeling
De strategische asset-allocatie is de verdeling van het vermogen van u over verschillende beleggingscategorieën, zodanig dat wordt aangesloten bij uw bepaalde risicoprofiel. Het is een lange termijn vermogensverdeling.

Stap 6   Tussentijdse vermogensverdeling
De tactische asset-allocatie is de tussentijdse vermogensverdeling van u, waarmee wordt ingespeeld op de marktverwachtingen. Deze verdeling mag slechts in beperkte mate (bandbreedte) afwijken van de strategische verdeling.

Stap 7   Keuze beleggingsfondsen
De operationele asset-allocatie is de keuze van beleggingsfondsen of individuele beursfondsen om invulling te geven aan  de strategische en tactische asset-allocatie.

Stap 8   Bewaking waardeontwikkeling
het bewaken van de realisatie van uw doelkapitaal houdt  in dat de gerealiseerde rendementen worden afgezet tegen de geprognosticeerde rendementen. Indien nodig wordt er actie ondernomen (bijstorten, verlengen looptijd (ook wel de beleggingshorizon), bijstellen beleggingsdoelstelling) om het doelkapitaal realiseerbaar te houden.

De regelmatige bewaking en bespreking van uw beleggingsplannen, producten en vermogensvorming, verzorgen wij met een vast serviceabonnement